Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zásadách zpracování vašich osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů kupujícího internetového obchodu na webové stránce kvalitnipiti.cz, jehož provozovatelem a Správcem osobních údajů je obchodní společnost Spirit goods s. r. o. se sídlem Hřbitovní 92/35, 664 51, Šlapanice, Česká republika, Identifikační číslo: 28349857, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62996 (dále jen "Správce"), se řídí ustanoveními
 • Zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů v jeho aktuální časové verzi (dále jen "Zákon"), v případě České republiky byl tento zákon přijat až v březnu 2019 s účinností k 24. dubnu;
 • Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), začal jednotně platit v celé EÚ od 25. 5. 2018;
 • Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (dále jen "Směrnice");
 • Zákonem č. 374/2021 Sb., Zákon o elektronických komunikacích (dále jen "ZEK") a
 • Zákonem č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele a právní předpisy přesně pojmenované v odst. 13. Článku I Všeobecných obchodních podmínek.

 1. Informace o cookies
 1. Provozovatel webové stránky lecoq.cz, obchodní společnosti
  Spirit goods pití s. r. o.
  , informuje návštěvníky a uživatelé, že novela ZEK od 01. 01. 2022 přinesla povinnost pro provozovatele webové stránky, ukládat cookies pouze s aktivním souhlasem návštěvníka.
 2. Provozovatel webové stránky je povinen:
 • získat aktivní souhlas od uživatele se shromažďováním cookies pomocí cookies lišty, souhlas s použitím cookies musí splňovat i požadavky podle GDPR a Zákona.
 • dát uživateli možnost aktivně si vybrat, jaké informace poskytne provozovateli prostřednictvím cookies.
 1. Provozovatel má jedinou možnost, a to shromažďovat jen funkční cookies, tedy cookies nezbytné k tomu, aby se zajistily technické funkce webové stránky, v případě že si uživatel nevybere nic. Provozovatel doplňuje informaci, že existují cookies funkční, marketingové, analytické a preferenční.
 2. Úprava cookies je v České republice provedena v rámci ZEK, transponuje Směrnici, která usiluje o to, aby byli:
 • respektování základních práv a zachovává zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie;
 • plně dodržována práva stanovená v článcích 7 a 8 v Listině základních práv Evropské unie;
 • zakázáno uchovávání sdělení bez souhlasu uživatele a informace nesmí byt uchovávány po dobu delší než nezbytně nutnou a že po dobu tohoto uchovávání zůstane zajištěna důvěrnost.
 1. Podle odst. 26 Směrnice údaje o účastnících, které jsou zpracovávány v rámci sítí elektronických komunikací pro navázání spojení a přenos informací, obsahují informace o soukromém životě fyzických osob a dotýkají se práva na ochranu jejich korespondence, nebo se dotýkají oprávněných zájmů právnických osob. Takové údaje je možno uchovávat pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služby pro účely účtování a platby za propojení, a to po omezenou dobu. Jakékoli další zpracování takových údajů, které by poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací chtěl provádět pro potřeby marketingu, služeb elektronických komunikací, nebo pro poskytování služeb s přidanou hodnotou, je přípustné pouze za předpokladu, že účastník s tímto souhlasil na základě přesných a úplných informací o druhu následného zamýšleného zpracování, které obdržel od poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, spolu s informací o právu účastníka nedat takový souhlas nebo svůj souhlas k takovému zpracování vzít zpět. Provozní údaje používané pro marketing komunikačních služeb, nebo pro poskytování služeb s přidanou hodnotou by měly být po poskytnutí služby vymazány nebo anonymizovány. Poskytovatelé služeb by měli účastníky vždy informovat o druhu zpracovávaných údajů, účelech a délce trvání takového zpracování

 1. Definice podle Směrnice
 • Uživatel je fyzická osoba používající veřejně dostupnou službu elektronické komunikace pro soukromé, nebo obchodní účely, přičemž není nezbytně nutné, aby byla účastníkem této služby;
 • provozní údaj je údaj zpracovávaný pro účely přenosu sdělení sítí elektronických komunikací, nebo pro jeho účtování;
 • lokalizační údaj je údaj zpracováván v síti elektronických komunikací, který určuje zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací;
 • sdělení je informace, která se vyměňuje, nebo přenáší mezi určitým počtem zúčastněných stran prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací;
 • volání je spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně přístupné telefonní služby, které umožňuje obousměrnou komunikaci v reálném čase;
 • souhlas uživatele či účastníka odpovídá souhlasu subjektu údajů;
 • služba s přidanou hodnotou je služba vyžadující zpracování provozních údajů, nebo lokalizačních údajů odlišných od provozních, pokud jdou nad rámec toho, co je nezbytné pro přenos sdělení nebo jeho účtování;
 • elektronická pošta je textová, hlasová, zvuková, či obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné komunikační sítě, kterou lze uchovávat v síti nebo v koncovém zařízení příjemce, dokud si ji příjemce nevyzvedne.
 1. Používání cookies je také zdrojem zpracování osobních údajů podléhá od 01. 01. 2022 ZEK a zpracování osobních údajů podléhá Zákonu.
 2. Směrnice a ZEK, přesně pojmenované v bodu 1. těchto Informací, chrání soukromí uživatele.
 3. Ve smyslu ust. 2 Zákona Správce obchodní společnost Spirit goods s. r. o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb, pro zařazování a vyhodnocování do soutěží i pro vytvoření poptávky na produkty nabízené na webové stránce www.lecoq.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů. Zpracovávání vzniká už např. registrací s vyplněnými osobními údaji, vyplněním údajů do kontaktního formuláře, dále i vyplněním objednávky s osobními údaji kupujícího až po převzetí koupeného zboží, kterého součástí je Faktura, jako účetní záznam s povinnými osobními údaji kupujícího dle Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve smyslu v jeho aktuální časové verzi od 01. 01. 2022.
 4. Ve smyslu ust. § 3 Zákona, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 5. Pro účely odst. 1 Článku 4 GDPR se rozumí osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

 • Správce a osobní údaje kupujících
 1. Správce získává a zpracovává nezbytné osobní údaje pro účely:
 2. vyřízení objednávky, tj. jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa kupujícího, na jejímž základě je možné zákazníka identifikovat se jménem a příjmením, jméno a příjmení jednatele obchodní společnosti nebo živnostníka, IČO, DIČ, DIČ, název obchodní společnosti, zapsané v obchodním rejstříku České republiky, nebo název společnosti zapsané v Živnostenském rejstříku České republiky, IBAN číslo účtu;
 3. vybavení reklamace, tj. jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa zákazníka, na jejímž základě je možné zákazníka identifikovat se jménem a příjmením, jméno a příjmení jednatele obchodní společnosti, nebo živnostníka, IČO, DIČ, DIČ pro účely DPH (plátců daně z přidané hodnoty), název obchodní společnosti, zapsané v obchodním rejstříku České republiky, nebo název společnosti zapsané v Živnostenském rejstříku České republiky, IBAN číslo účtu;
 4. rozesílání newsletteru, tj. jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa zákazníka, na jejímž základě je možné zákazníka identifikovat se jménem a příjmením, co Správci umožňuje jenom na základě souhlasu kupujícího a ust. § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jestli si to kupující nepřeje, Správce není oprávněn newslettery rozesílat;
 5. registrací do soutěží, tj. jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa kupujícího, na jejímž základě je možné osobu identifikovat se jménem a příjmením, jméno a příjmení jednatele obchodní společnosti nebo živnostníka, IČO, DIČ, DIČ, název obchodní společnosti, zapsané v obchodním rejstříku České republiky, nebo název společnosti zapsané v Živnostenském rejstříku České republiky, IBAN číslo účtu;
 6. komunikací z kontaktního formuláře
 1. e-mailová adresa je osobním údajem tehdy, když je spojena s údajem, na jehož základě je možné fyzickou osobu identifikovat se jménem a příjmením osoby;
 2. e-mailová adresa není osobním údajům, pokud je neurčitá, není spojena s jiným údajem, který vede k přesné identifikaci konkrétní fyzické osoby.
 3. Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího, který získá před jejich zpracováním, kliknutím na <Odeslat> tím potvrdí, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 4. Správce uchovává osobní údaje kupujícího pouze po dobu, jaká je nezbytná pro splnění daného účelu, a tedy na účel:
 5. účetní záznamy v smyslu ust. § 31 Zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve kterých jsou osobní údaje prodávajícího po dobu 5 let, následujících po roce, kterého se týkají, přičemž správce zajistil ochranu účetní záznamu proti ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození technickými prostředky, programovým vybavením, které jsou taktéž zabezpečeny před jejich zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnými zásahy do nich, neoprávněným přístupem k nim, ztrátou, nebo odcizením.

 1. Povinnosti správce
 1. Správce je povinen v souladu s ust. 46 Zákona přijmout taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
 2. Správce je povinen přijmout technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem a jinými právními předpisy. Správce vede o přijatých technických a organizačních opatřeních dokumentaci, kterou uchovává po dobu zpracování osobních údajů.
 3. Správce posuzuje rizika týkající se oblastí:
 4. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;
 5. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
 6. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě nebo vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
 7. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
 8. Správce je povinen při automatizovaném zpracování osobních údajů:
 9. zajistit, aby systém pro automatizované zpracování osobních údajů používala pouze oprávněná fyzická osoba;
 10. zajistit, aby oprávněná fyzická osoba měla přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejímu oprávnění, a to na základě zvláštního uživatelského oprávnění zřízeného výlučně pro tuto osobu;
 11. pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a
 12. zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům;
 13. v souladu s ust. § 48 Zákona provést výmaz osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti kupujícího.

 1. Právo prodávajícího
 1. Kupující v souladu s ust. § 49 Zákon, který má za to, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo:
 2. požádat Správce o vysvětlení; nebo
 3. požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména provedením opravy, doplněním, nebo výmazem osobních údajů.
 4. V případě, že žádost kupujícího podle odst. 1 písm. b) Zákona je oprávněna, Správce bez zbytečného odkladu odstraní závadný stav a bezodkladně toto oznámí kupujícímu prostřednictvím a-mailové správy a na e-mailovou adresu kupujícího.
 5. Správce bez zbytečného provede opravu, doplnění osobních údajů, nebo výmaz osobních údajů kupujícího a bezodkladně informuje kupujícího, který žádá o opravu, doplnění, nebo o výmaz svých osobních údajů o vybavení jeho žádosti, a to prostřednictvím e-mailové správy a na e-mailovou adresu žadatele /kupujícího.
 6. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených Zákonem u Správce, tento odpovídá za újmu. Odpovědnou osobou ve smyslu Zákona je jednatel Ing. Martin Lošťák.
 7. Úřad pro ochranu osobních údajů
 8. Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 je ústředním správní úřadem pro oblast ochrany osobních údajů a byl Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 9. Pokud je kupující přesvědčen, že Správce s jeho osobními údaji nenakládá správně, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 10. Všechny potřebné informace najdete na: uoou.cz, v případě že máte potřebu napsat, můžete tak udělat prostřednictvím e-mailové adresy: posta@uoou.cz

Tyto Informace nabývají účinnost dne 1.1.2023